Aktuality

Řehečská slepice 2013

Propozice literární soutěže:

Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje 12. ročník literární soutěže

 

ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2013

 

Motto 12. ročníku:

 

CO ŘEHEČÁK, TO MUZIKANT

aneb

V HUDBĚ ŽIVOT ŘEHEČÁKŮ!

 

 

Uzávěrka soutěže je v pátek 11. ledna 2013.

Vypisujeme soutěž ve třech kategoriích:

1. kategorie – poezie – na téma: Život kolem nás.

Rozsah práce – maximálně tři básně

(do dvou stran A4 – psáno na stroji nebo PC).

 

 

2. kategorie – próza – na téma: Život kolem nás.

Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4

(psáno na stroji nebo PC).

Vyhlašovatel má na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.

 

 

3. kategorie – písňový text – na motiv

lidové písně „Plavala husička po Dunaji“.

Předpokládáme minimálně tři sloky písně.

Tuto kategorii bude hodnotit Řehečské kvarteto (ŘQ),

takže jeho členové jsou ze soutěže vyřazeni.

ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět

vítězné texty písně

s uvedením jména autora a zdrojem vzniku.

Čímž bude zaručena publicita autora

i soutěže po celé ČR, popř. i v zahraničí.

 

Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům České republiky, bez věkového omezení.

 

 

Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, pořadatelé ze soutěže vyřadí (příspěvky nepsané na stroji či počítači, větší rozsah práce atp.).

 

Pro autory uvádíme původní text písně – viz 3. kategorie:

 

Plavala husička po Dunaji

 

Plavala husička po Dunaji, housátka se za ní kolébají

mysliveček, na ně čeká, že starou zastřelí, mladé nechá

 

Počkej, myslivečku, povím na tě, žes prodal jedličku na stojatě

povím na tě v kanceláři, žes prodal jedličku hospodáři

 

Žes prodal jedličku, vzrostlý doubek, žes vypil vínečka celý soudek

povím na tě v kanceláři, žes prodal jedličku hospodáři

 

 

 

Soutěžící označí práce vlastním heslem, kategorií

(do které práci přihlašuje) a přiloží zalepenou obálku označenou týmž heslem, v níž uvede jméno a příjmení, rok narození, povolání, kategorii, adresu s PSČ a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Soutěžní práci přiloží ve čtyřech výtiscích.

 

Pokud nám pošlete svoje práce zároveň

na disketě nebo CD, usnadníte

nám přípravu sborníku (texty posílejte v běžných formátech txt nebo doc bez grafických úprav).

Vyhodnocení autoři obdrží

humorné“ věcné ceny a diplomy.

 

 

Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky

a uveřejnění prací ve sborníku

bez nároku na honorář pro autory.

 

Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní putovní cenu, Řehečskou slepici nebo Řehečského kohouta, s právem používat titul

kohout nebo slepice roku 2013.

Pořadatelé vyhlásí event. i další zvláštní ceny.

 

 

Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře (pravděpodobně 6. dubna 2013).

 

Adresa na zaslání soutěžních prací:

Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka

(na obálku uveďte heslo Řehečská slepice 2013)

nebo lze použít internetovou cestu: slepice@rehec.cz

(anonymita soutěžícího je pro porotu zachována

v plném rozsahu i při zaslání práce e-mailem).

 

 

Další informace o průběhu soutěže lze nalézt

na www.rehec.cz.

 

 

 

V Řehči 1. října 2012

 

Za SRPŘ: Václav Franc