Aktuality

Řehečská slepice 2011

SDRUŽENÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL ŘEHČE
vyhlašuje jubilejní 10. ročník literární soutěže
Ř E H E Č S K Á S L E P I C E 2 0 1 1.
Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům České republiky, bez věkového
omezení. Soutěžící mohou zaslat své dosud nepublikované a do jiných soutěží nezaslané práce bez žánrového omezení (poezie, povídky, fejetony, glosy, atp.) v rozsahu maximálně 2 (pro poezii) a 3 (pro prózu) normostrany textu (psáno na stroji nebo počítači). Vyhlašovatel má na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.

Motto letošního ročníku:
GASTRO ŘEHEČ 2011 – SLEPIČÍ HODY
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, a to:
1.kategorie poezie – na téma Recepty nejen řehečské kuchyně,
2. kategorie prózy – na téma Co si uvařím, to si také sním (příhody z našich kuchyní).

Soutěžící označí práce vlastním heslem, kategorií (do které práci přihlašuje) a přiloží zalepenou obálku označenou týmž heslem, v níž uvede jméno a příjmení, rok narození, povolání, kategorii, adresu s PSČ a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Soutěžní práci přiloží ve čtyřech výtiscích. Pokud nám pošlete svoje práce zároveň na disketě nebo CD, usnadníte nám přípravu sborníku (texty posílejte v běžných formátech txt nebo doc bez grafických úprav).
Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Bude-li vydán sborník vítězných prací, obdrží jej vítězové zdarma. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory. Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní cenu, Řehečskou kraslici, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2011. Dále bude udělena Cena řehečského čtenáře. Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, budou ze soutěže vyřazeny (např. příspěvky nepsané na stroji či počítači, větší rozsah práce atp.). Dbejte na dodržení vypsaných témat!
Uzávěrka soutěže je v pondělí 10. ledna 2011.
Vyhlášení výsledků se uskuteční na počátku dubna 2011 (pravděpodobně 2.dubna 2011). Další informace o průběhu soutěže lze nalézt na www.rehec.cz.
Adresa na zaslání soutěžních prací: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka (na
obálku uveďte heslo Řehečská slepice 2011) nebo lze použít internetovou cestu: slepice@rehec.cz (anonymita soutěžícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání práce e-mailem).
AUTOŘI, KTEŘÍ NEUNESETE POCIT, ŽE VAŠE PRÁCE NEBYLA OCENĚNA, NÁM
PŘÍSPĚVKY NEPOSÍLEJTE!